Priėmimo į mokyklą tvarka

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Trakų rajono savivaldybės taryba ir “Trakų pradinės mokyklos mokinių priėmimo į 1-4 klases tvarka” .

Mokyklos direktoriaus 2008—08—29 įsakymas Nr. 1.3.217 (V)

Mokiniai į pradinę mokyklą ir jos skyrius priimami pagal gyvenamąją vietą (iš steigėjo paskirtos aptarnavimo teritorijos).

Į neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrių priimami vaikai su fizine, proto ir kompleksine negalia.

Prašymai ir dokumentai į pirmąją klasę (6 - 7 metų vaikų) priimami nuo kovo 1 iki rugsėjo 1 d. Į mokyklą priimamų būsimųjų pradinukų tėveliai ar globėjai turi pristatyti šiuos dokumentus:

 • Prašymą;
 • Gimimo liudijimo kopiją;
 • Sveikatos patikrinimo pažymą;
 • 2 nuotraukas.

Tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, vaikai, gyvenantys ne aptarnaujamoje teritorijoje, į mokyklą priimami tik tuo atveju, jei yra laisvų vietų. Priimant į mokyklą ne aptarnavimo teritorijos moksleivius taikomi šie prioritetai:

 • Vaikai su negalia, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;
 • našlaičiai;
 • neįgaliųjų tėvų (šeimų) vaikai;
 • studentų šeimų vaikai;
 • 1-4 klasių vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi šioje įstaigoje;
 • daugiavaikių šeimų vaikai;
 • prašymų pateikimo data.

Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą įforminamas dvišale esant tausojančiam režimui trišale ugdymo  sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir vaiko tėvai(globėjai, rūpintojai). Vienas iš jų įteikiamas vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams), kitas segamas į mokinio asmens bylą.
Mokinių paskirstymas į klases ir priėmimas į skyrius įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

Mokinys, nebaigęs pradinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas, pateikus mokyklos direktoriui vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ugdymo rogramą priimamas bendra tvarka, o neturintis dokumento—mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, pranešimą, mokyklai išsiunčiamas prašomų dokumentų kopijos arba pateikama dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių nustatyto pavyzdžio pažyma (aprašas) apie mokymosi rezultatus.


Vaikų priėmimas į neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrių

Tėvai, auginantys neįgalų vaiką iki 18 metų, kreipiasi į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą;
 • Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • Neįgalaus vaiko invalido/neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 • Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išduotos nustatytos formos invalidumo/neįgalumo lygio pažymos NL-3 kopiją;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos  pažymą (forma 027/a);
 • RUL Vaiko raidos centro arba Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) tyrimo išvadas apie specialiųjų poreikių nustatymą;
 • Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl specialiųjų  poreikių lygio nustatymo;
 • Gyvenimo ir buities sąlygų patikrinimo aktą (surašo seniūnijos socialinis darbuotojas);
 • Gavus iš savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus visus reikiamus  dokumentus, direktoriaus įsakymu teikiamos socialinės globos, socialinės ir kitos paslaugos.