Mokyklos teikiamos paslaugos

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų, turintiems negalių;
 • veda grupines ar individualias pratybas specialiojo pedagogo kabinete per lietuvių kalbos ir/ar matematikos dalykų pamokas (išimtinais atvejais, susitarus su tėvais (globėjais), mokytojais - per kitas dalykų pamokas);
 • padeda įsisavinti mokomosios medžiagos turinį bei lavina sutrikusias mokinių funkcijas, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes bei mokymosi ypatumus;
 • dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant mokinio pažangą mokykloje;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • konsultuoja pedagogus rengiant pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko Gerovės Komisijos ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių veikloje;
 • užtikrina specialios pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

Specialiojo pedagogo informacija tėvams:

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais: el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Specialioji pedagogė Daiva Žukienė.

2020 metais baigė bakalauro studijų programą SPECIALIOJI PEDAGOGIKA specializaciją - LOGOPEDIJA.

Darbo laikas:

antradieniais – penktadienis 8.00 - 13.00 val.

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.