Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
 • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia individualią, pogrupinę, grupinę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete, klasėje);
 • lavina specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia pagalbą mokytojams rengiant mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
 • teikia pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Specialiojo pedagogo informacija tėvams:

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais.

Darbo laikas: antradieniais – penktadienis 8.00-15.00 val.