Mokyklos veikla

I. Bendrosios nuostatos

 1. Trakų pradinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Trakų pradinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.
 2. Mokyklos oficialus pavadinimas –Trakų pradinė mokykla, trumpasis pavadinimas – Trakų pradinė mokykla.
 3. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195003677.
 4. Mokykla įsteigta 1998 m. liepos mėn. 01 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 1998-03-03 Nr. 15. Trakų Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla reorganizuota nuo 1998 m. rugsėjo mėn. 01 d. į Trakų pradinę mokyklą ir į Trakų Vytauto Didžiojo vidurinę mokyklą (gimnaziją).
 5. Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.
 6. Mokyklos priklausomybė - savivaldybės mokykla.
 7. Mokyklos savininkas - Trakų rajono savivaldybė, Vytauto g. 33, 21106-LT, Trakai. kodas 111104791,
 8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Trakų rajono savivaldybės taryba. Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 9. Mokyklos buveinė – Birutės g. 42, Trakai, LT - 21114, Trakų r. Tel.(8 528) 55  587, faksas (8  528)  55  587, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 10. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 11. Bendrojo ugdymo mokyklos tipas – pradinė mokykla.
 12. Mokyklos pagrindinė paskirtis- pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla,
  12.1. kitos paskirtys – vaikų dienos priežiūros veikla.
 1. Mokymo kalba – lietuvių.
 2. Mokymo forma:
  14.1. grupinio mokymosi;
  14.2. pavienio mokymosi.
 3. Vykdomos švietimo ugdymo programos – pradinio ugdymo programa, neformaliojo švietimo, individualizuota pradinio ugdymo programa.
 4. Išduodami pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimai.
 5. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymais, savininko ir kitais teisės aktais, šiais nuostatais.

 

II. Mokyklos veiklos sritys ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas

 1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;
19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
  19.2.1.vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
  19.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  19.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  19.2.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 1. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  20.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  20.2. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
  20.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.
  20.4. bibliotekų ir archyvo veikla, kodas 91.01.
  20.5 kita niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 91.01.
  20.6. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;           
  20.7 .kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.
  20.8. kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.
 1. Mokyklos veiklos tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
 2. Mokyklos veiklos uždaviniai:

22.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį išsilavinimą;
22.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
22.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
22.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką;
22.5. efektyvinti pedagoginės pagalbos mokiniui teikimą, sudarant lygias mokymosi galimybes siekti maksimalios pažangos;
22.6. teikti neįgaliems vaikams socialinę globą;
22.7. užtikrinti neįgaliems vaikams teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

 1. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:
  23.1. vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
  23.2. rengia pradinio ugdymo, pritaikytas pradinio ugdymo, individualizuotas pradinio ugdymo, neformaliojo ugdymo programas;
  23.3.vykdo pradinio ugdymo, pritaikytas pradinio ugdymo, individualizuotas pradinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;
  23.4. išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo programą, individualizuotą  pradinio ugdymo programą pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  23.5. teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį informavimą bei minimalios priežiūros priemones;
  23.6. sudaro mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;
  23.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
  23.8. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
  23.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką saugią mokymosi ir darbo aplinką;
  23.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
  23.11. teikia neįgaliesiems vaikams socialinės globos ir kitas socialines paslaugas, atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius ir jų lygį;
  23.12. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;
  23.13. organizuoja mokinių ir neįgalių vaikų vežiojimą į Mokyklą ir iš jos;
  23.14. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  23.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
  23.16. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. Mokyklos teisės ir pareigos

 1. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
  24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
  24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
  24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  24.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
  24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo(Žin.,1993, Nr.21-506: 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
  24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
 1. Mokykla privalo:
  25.1. užtikrinti mokyklos kokybę ir mokinių saugumą ugdymo proceso metu;
  25.2. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;
  25.3. sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias sąlygas;

 

IV. Mokyklos veiklos organizavimas ir valdymas

 1. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
  26.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
  26.2. direktoriaus patvirtintą metinę veiklos programą , kuriai yra pritarusi Mokyklos taryba;
  26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą ,kurio projektas derinamas su Mokyklos taryba, savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija;
 1. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius yra pavaldus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Direktorius:
  27.1. telkia Mokyklos bendruomenę, atsako už valstybinės ir regioninės švietimo politikos vykdymą Mokykloje;
  27.2. vadovauja Mokyklos ugdomajai veiklai;
  27.3. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, derina juos su Mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, tvirtina ir vadovauja jų vykdymui;
  27.4. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
  27.5. priima į Mokyklą mokinius Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
  27.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
  27.7. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
  27.8. kartu su pavaduotojais ugdymui stebi, organizuoja, vertina Mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus;
  27.9. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoja  suinteresuotas institucijas;
  27.10. vykdo Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas direktoriaus funkcijas;
  27.11. sudaro metinę Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir atsako už jos vykdymą;
  27.12. užtikrina tinkamą socialinių funkcijų mokiniams vykdymą (maitinimą, pavėžėjimą) ir kitos pagalbos teikimą;
  27.13. vadovauja mokytojų tarybai ir koordinuoja kitų bendruomenės savivaldos institucijų veiklą;
  27.14. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
  27.15. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  27.16. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą;
  27.17. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
  27.18. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  27.19. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  27.20. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  27.21. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  27.22. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektualiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
  27.23. atstovauja  Mokyklai kitose institucijose;
  27.24. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
  27.25. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui.
 1. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
 2. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. Mokyklos savivalda

 1. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
 2. Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę, kitą tarybos veiklą reglamentuoja tarybos nuostatai, kuriuos svarsto Mokykloje veikiančių savivaldos institucijų tarybos ir tvirtina Mokyklos direktorius.
 3. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, vietos bendruomenės atstovus - tėvų susirinkimas.
 4. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 5. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
 6. Taryba:

  35.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

  35.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metinei veiklos programai, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

  35.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

  35.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

  35.5. išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

  35.6. teikia siūlymus Trakų rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

  35.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, Mokyklos bendruomenės iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

  35.8. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius;

  35.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

  35.10. mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių iki 16 metų šalinimo iš mokyklos klausimus;

  35.11. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;

  35.12. Mokyklos taryba vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

 1. Mokytojų taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkė, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 2. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai.
 3. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Mokyklos direktorius mokytojų tarybos posėdžius kviečia prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Prireikus, gali būti kviečiamas neeilinis mokytojų tarybos posėdis
 4. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.
 5. Mokytojų tarybos funkcijos:

40.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

40.2. diskutuoja dėl Mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo plano, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą;

40.3. sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

40.4. svarsto mokinių elgesį;

40.5. teikia medžiagą Mokyklos tarybai dėl mokinių iki 16 metų šalinimo iš Mokyklos;

40.6. du kartus per metus (pasibaigus pusmečiams) išklauso švietimo pagalbą teikiančių specialistų, bibliotekininkės,  kitų tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujančių asmenų informaciją;

40.7. svarsto papildomų darbų skyrimo tvarką mokiniams;

40.8. svarsto mokinių kėlimą į aukštesnę klasę;

40.9. 1-4 klasių mokiniai į aukštesnę klasę keliami Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka;

 1. Metodinė taryba ir Metodinė grupė skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones, plėtoti mokytojų profesines veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
 2. Metodinės grupės nariai yra pradinio ugdymo mokytojai, dalykų mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. Metodinė taryba ir metodinė grupė veikia pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintus nuostatus.
 4. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą renka tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja susirinkimo metu išrinktas pirmininkas. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus mokyklos tarybai ir direktoriui.
 5. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pasitarimus.
 6. Savivaldos institucijų nutarimai įteisinami direktoriaus įsakymais.

 

VI. Darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir atestacija

 1. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr.64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos visi darbuotojai dirba vadovaudamiesi Mokyklos nuostatais, vidaus darbo taisyklėmis, pareigybių aprašymais ir darbo sutartimi.
 4. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi ir tobulina kvalifikaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 5. Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus socialinį darbą dirbantys darbuotojai atestuojasi ir tobulina kvalifikaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. Mokyklos turtas, lėšos, jų naudojimo tvarka ir finansinės veiklos kontrolė ir mokyklos veiklos priežiūra

 1. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos lėšos:

  53.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

53.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

53.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

53.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka mokyklos vyresnysis buhalteris.
 3. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Mokyklos veiklos priežiūra:

57.1. vidaus auditą Mokykla vykdo, vadovaudamasi bendrojo lavinimo mokyklos audito metodika;

57.2. vidaus audito vykdymą inicijuoja Mokyklos direktorius;

57.3. vadybinę ir pedagoginę Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija, Trakų rajono savivaldybės administracija.

 

VIII. Baigiamosios nuostatos

 1. Mokyklos internetinė svetainė atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 2. Informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą teikiama vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 3. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, tvirtina Trakų rajono savivaldybės taryba.
 4. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Trakų rajono savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ir Mokyklos tarybos iniciatyva.
 5. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma Mokyklos struktūros pertvarka, ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.