Daug padarėme kartu per 2021 metus!

  • Paskelbė : Audrė Butiutienė
  • Paskelbta: 2022-04-08
  • Kategorija: Pranešimai

Daug padarėme kartu per 2021 metus!

Siekiant būti patrauklia, atvira naujovėms, draugiška, saugia pradinio ugdymo mokykla, augančia ir stiprėjančia su kiekvieno vaiko pažanga:
•    Parengtas Trakų pradinės mokyklos (toliau-Mokykla) 2021-2024 metų Strateginis planas; 
•    Parengti Mokyklos veiklos planavimo dokumentai (metinis veiklos planas, metodinės grupės veiklos planas, Vaiko gerovės komisijos planas, VGK komisijos darbo reglamentas, tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas-visi jie dera su mokyklos Strateginiu planu 2021–2024 m. ir atitinka mokyklos bendruomenės poreikius ir kontekstą);
•    Mokyklos taryba vykdė veiklą, orientuotą į mokyklos bendruomenės poreikius, vykdomas funkcijas; 
•    2021 m. metodinės grupės susirinkimuose apibendrinta nuotolinio darbo patirtis, tobulinama hibridinio ugdymo patirtis. Koreguota mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, aptarti mokinių pažangos įsivertinimo įrankiai; 
•    Mokytojai vykdė darbo patirties sklaidą. Dalijosi gerąja nuotolinio darbo patirtimi, mokėsi ugdyti mokinius hibridiniu būdu;
•    VGK (vaiko gerovės komisija) rūpinosi saugios ir palankios mokiniui ugdymosi aplinkos kūrimu, organizavo, koordinavo ir vykdė prevencinę veiklą, švietimo pagalbos teikimą. VGK veikla buvo nukreipta nuolatinės individualios mokinio pažangos ir pasiekimų gerinimui; 
•    Mokykloje sudarytos sąlygos naudotis dviem informacinių technologijų kabinetais; 
•    Įsigyti 3 interaktyvieji ekranai. Per 2021 metus klasių patalpos ir kabinetai praturtinti kompiuterine įranga; 
•    Nuo 2020 m. IV ketvirčio Mokykla pradėjo naudoti vieningą virtualią mokymosi aplinką Microsoft Office 365 su Microsoft Teams komunikacijai;
•    Visiems mokiniams ir mokytojams nupirktos licencijos naudotis EDUKA klasės skaitmeniniu turiniu. Mokinių mokymuisi naudojamos EMA mokymosi aplinkos užduotys; 
•    Anglų kalbos ugdymui įrengtas antras anglų kalbos kabinetas;
•    Atnaujintas psichologo kabinetas; 
•    Įrengtas patogus visuomenės sveikatos specialisto kabinetas;
•    Atnaujinta neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus aplinka: baldai, vaizdinės ir mokomosios priemonės;
•    2021 metais papildomai įrengtos ir praturtintos poilsio ir edukacinės zonos mokiniams: atnaujintas sporto aikštynas, užsakyta „lauko klasė“, įrengtas biotuoaletas;
•    Mokyklos kieme įrengtos kelios edukacinės zonos, Kneipo terapinis pojūčių takas;
•    Dėl vaikų saugumo sumontuotas apšvietimas aplink mokyklą pajungiant judesio daviklius, sutvarkyta šildymo ir karšto vandens sistema, atnaujinta vėdinimo sistema, išvalyti ortakiai, pakeisti filtrai, išvalyti nuotekų latakai, vandentiekio šuliniai, patikrinta gaisrinė signalizacija, pašalinti gedimai, perdažytos durys, trijų klasių kabinetai, atliktas mokyklos fasado, koridorių, sporto salės kosmetinis remontas;
•    Mokyklos valgykloje įdiegta bankinių kortelių atsiskaitymo sistema;
•    2021metais mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Įgytas žinias pritaikė ugdymo procese;
•    Mokykla dalyvauja projekte ,,Informatika pradiniame ugdyme“ -visi mokyklos mokytojai įgijo skaitmeninio raštingumo kompetencijas;
•    Peržiūrėti mokyklos pedagoginiai procesai, parengta psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka;
•    Pedagogams suorganizuoti psichoterapeuto Evaldo Karmazos mokymai;
•    Įvertinta mokinių pažanga, numatyti prioritetai, veiklos kryptys ugdymo kokybei gerinti, sustiprinta klasių vadovų veikla;
•    Suorganizuoti trys bendri kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokyklos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, nuolat vyksta refleksija, tobulinamas pamokų organizavimas;
•    Atnaujintas Trakų pradinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas;
•    Visi mokytojai sėkmingai dalyvavo Kultūros paso programoje; 
•    Mokyklos mokiniai dalyvavo įvairiuose renginiuose, projektuose;
•    Vyko metiniai pokalbiai su mokytojais, periodiškai atliekamas darbuotojų veiklos (darbo) vertinimas, padidinta mokyklos specialistų komanda;
•    Atnaujinta mokymosi sutartis;
•    Atnaujintas mokyklos internetinis puslapis;
•    Įdiegta nauja Tamo tėvų informavimo ir švietimo sistema;
•    Gautos papildomos lėšos strateginių tikslų įgyvendinimui-įrengta oro kondicionavimo sistema 2 klasėse.

Nepamirškite padėkoti autoriui