Planavimo dokumentai

Trakų pradinės mokyklos (toliau-Mokyklos) 2021-2024 metų strateginis planas bus įgyvendinamas jame numatytus veiksmus perkeliant į kiekvienų mokslo metų Mokyklos veiklos planus. Strateginio plano įgyvendinimo stebėseną ir poveikio mokyklos veiklai vertinimą vykdys Mokyklos Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupė. Strateginio plano stebėsenos procesas apima ir strateginio plano peržiūrėjimą bei jo koregavimą, keičiantis situacijai bei atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms.

Mokyklos strateginio plano tikslas - efektyviai valdyti Mokyklos veiklą, telkti Mokyklos bendruomenę aktualioms mokinių ugdymosi ir socialumo problemoms spręsti, pasirinkti mokyklos vystymosi kryptį ir prioritetus, numatyti, kaip bus įgyvendinti valstybės, steigėjo bei mokyklos keliami reikalavimai, planuoti kaitos pokyčius. 

Rengiant strateginį 2021-2024 metų Mokyklos planą, remtasi: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 827 redakcija); Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2012 m. gegužės 15 d.) keliamais uždaviniais švietimui; vadovautasi Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308; mokyklos vidaus įsivertinimo išvadomis; mokyklos veiklos ataskaitos duomenimis; mokyklos bendruomenės ir Mokyklos tarybos siūlymais ir pastebėjimais; mokyklos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, mokyklos socialiniu pasu, mokyklos bendruomenės pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi, mokyklos vertybinėmis nuostatomis ir kt. 

Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė, į kurios sudėtį buvo įtraukti Mokyklos administracija ir pedagogai. Rengiant Mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. Strateginis planas svarstytas Mokyklos taryboje ir Mokytojų taryboje, pristatytas bendruomenės susirinkime.

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
2021-2024 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 1.44 MB
2017-2020 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 239.57 KB
2014-2016 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 366.75 KB
Ugdymo planas
2021-2023 m. m. pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas 2023-01-30 15:32:03 63.18 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas 2022-08-22 11:00:22 115.75 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. v-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 2022-08-22 11:00:22 93.91 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas 2022-08-22 11:00:22 115.75 KB
Mėnesio veiklos planai
Kovo mėnesio planas 2022-2023 m.m. 2023-03-23 16:57:09 80.6 KB
Vasario mėnesio planas 2022-2023 m.m. 2023-03-23 16:57:09 55.77 KB
Sausio mėnesio planas 2022-2023 m.m. 2023-03-23 16:57:09 55.36 KB
Gruodžio mėn. planas 2022-2023 m.m. 2023-03-23 16:57:09 57.63 KB
Lapkričio mėn. planas 2022-2023 m.m. 2023-03-23 16:57:09 52.13 KB
Spalio mėn. planas 2022-2023 m.m. 2023-03-23 16:57:09 34.03 KB
Rugsėjo mėn. planas 2022-2023 m.m. 2023-03-23 16:57:09 42.09 KB
Kiti dokumentai
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m. 2022-02-21 18:08:32 2.05 MB
Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų plano patvirtinimo 2022-02-21 18:08:32 231.29 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimo ir atnaujinimo lapas 2022-02-21 18:08:32 3.11 MB

Atnaujinta: 2023-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Draugiškas internetas