Vaiko gerovės komisija

Trakų pradinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Irena Nevedomskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkas
2. Andželika Teresa Jachimovič Specialioji pedagogė Narys
3. Vitalija Širbinskienė Socialinė pedagogė/mokytojo padėjėja Narys
4. Gintarė Dobužinskienė Logopedė Narys
5. Jurgita Ruseckienė Mokytojo padėjėja Narys
6. Diana Ulevičienė Mokytojo padėjėja Nario padėjėjas
7. Olesia Kairienė Mokytojo padėjėja Nario padėjėjas
8. Larisa Vitkauskienė Mokytojo padėjėja Nario padėjėjas
9. Jovita Petruškevičienė Mokytojo padėjėja Nario padėjėjas
10. Deimantė Piličiauskienė Priešmokyklinės grupės mokytoja Tėvų atstovas

Vaiko gerovės komisijos funkcijos: 

 • remdamasi mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
 • rūpinasi pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinų ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
 • organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaiką socialinio ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Mokykloje dirbantiems mokytojams;
 • gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų
 • ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Ši Komisijos funkcija nevykdoma nuotoliniu būdu;
 • organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą;
 • įvykus krizei mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirą jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
 • bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis, Trakų miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugą, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 • atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;
 • karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinio sveikatai ir gyvybei laikotarpiu Komisija funkcijas (išskyrus Aprašo 12.4 papunktyje nurodytą funkciją) gali vykdyti nuotoliniu būdu. Pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui, prioritetas teikiamas Aprašo 12.4. papunktyje nurodytos funkcijos vykdymui.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 39.28 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40