Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge mokykloje dirba

Daiva Žukienė Specialioji pedagogė

2020 metais baigė bakalauro studijų programą specialioji pedagogika, specializacija - logopedija.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Specialiojo pedagogo kontaktines darbo valandos (0,2 etato)

Specialiojo pedagogo nekontaktines darbo valandos (0,2 etato)

Pietūs

Pirmadienis

9.00 – 9.36

15.20 – 16.24

Darbo metu

Antradienis

9.00 – 10.00

14.45 – 15.09

Darbo metu

Trečiadienis

12.00 – 13.00

15.00 – 15.24

Darbo metu

Ketvirtadienis

 

14.36 – 15.00

Darbo metu

Penktadienis

9.00 – 10.00

15.15 – 15.39

Darbo metu

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo paslaugos

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų, turintiems negalių;
 • veda grupines ar individualias pratybas specialiojo pedagogo kabinete per lietuvių kalbos ir/ar matematikos dalykų pamokas (išimtinais atvejais, susitarus su tėvais (globėjais), mokytojais - per kitas dalykų pamokas);
 • padeda įsisavinti mokomosios medžiagos turinį bei lavina sutrikusias mokinių funkcijas, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes bei mokymosi ypatumus;
 • dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant mokinio pažangą mokykloje;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • konsultuoja pedagogus rengiant pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko Gerovės Komisijos ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių veikloje;
 • užtikrina specialios pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.
Atnaujinta: 2022-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Draugiškas internetas