Dokumentai
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
UTA komanda 2022-10-24 15:31:34 356.49 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo planas 2022-2023 m.m. 2022-10-24 15:31:34 1.36 MB
Ugdymo turinio atnaujinimo pirminė situacijos analizė 2022 m. 2022-10-24 15:31:34 2.94 MB
Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių 33.03 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Trakų pradinės mokyklos nuostatai 2022-11-11 08:59:13 4.38 MB
Trakų pradinės mokyklos metodinės grupės nuostatai 2022-11-11 08:59:13 27.67 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-04-07 13:08:56 1.39 MB
Mokyklos tarybos nuostatai 817.58 KB
Tvarkos
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 959.58 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 24.69 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2022m. 2023-01-31 09:20:57 0.98 MB
Lankomumo tvarka - praleistų pamokų pateisinimo kriterijai ir tvarka 2023-01-31 09:20:57 100.19 KB
Vadovėlių tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 23.01 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai TPM  2023-01-31 09:20:57 118.65 KB
Trakų pradinės mokyklos korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 4.19 MB
Mokymų organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 36.91 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika TPM 2023-01-31 09:20:57 3.57 MB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo trakų pradinės mokyklos tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 158.58 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į smurtą ir patyčias ir pagalbos joms įvykus planas 1 priedas 2023-01-31 09:20:57 34 KB
Trakų pradinės mokyklos patyčių registracijos žurnalas 3 priedas 2023-01-31 09:20:57 28 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į patyčias virtualioje erdvėje planas 4 priedas 2023-01-31 09:20:57 143.78 KB
Duomenų apsaugos politika TPM 2023-01-31 09:20:57 113.95 KB
Individualiai su mokytoju sulygstamos veiklos mokyklos bendruomenei 2023-01-31 09:20:57 27.67 KB
Darbo laiko sandaros lapelis 2023-01-31 09:20:57 12.02 KB
Mokyklos darbo apmokėjimo sistema 2021 TPM  2023-01-31 09:20:57 533.16 KB
Taisyklės
Komunikacinių technologijų naudojimo taisyklės TPM  2021-08-22 12:26:25 101.02 KB
Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės TPM 2021-08-22 12:28:48 110.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės TPM 2021-08-22 12:29:18 107.13 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2020 (atnaujinta) 2021-08-22 13:07:29 143.69 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2016 2021-08-22 13:07:29 94.5 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2015 2021-08-22 13:07:29 94 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2012 2021-08-22 13:07:30 80 KB
Sprendimai
Sprendimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo 15.96 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų plano patvirtinimo 2022-02-21 18:08:32 231.29 KB
Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą 2022-02-21 18:08:32 239.11 KB
Priėmimas į mokyklą
Centralizuoto priėmimo tvarka 2023-01-16 11:08:57 336.35 KB
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2023 m. 2023-01-16 11:08:57 31 KB
Mokymosi sutartis  2023-01-16 11:08:57 88 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2021) 2023-01-16 11:08:57 132.76 KB
Sutikimas dėl duomenų apsaugos 2023-01-16 11:08:57 90.23 KB
Prašymai
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę 2022-12-12 16:09:06 971.93 KB
Formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo 2022-09-08 15:11:43 25 KB
Prašymas dėl neformalaus švietimo (1) 2022-09-08 15:11:43 25.5 KB
Isakymas dėl duomenų apsaugos formų 2022-12-12 16:09:06 77.17 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš neformaliojo švietimo programos sąrašo 2022-09-08 15:11:44 12.33 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pavakariai (2) 2022-11-07 09:17:14 12.53 KB
Sutikimas dėl pamokų vedimo kitose erdvėse 2022-09-08 15:11:44 14.05 KB
Prašymas dėl pailgintos darbo dienos grupės 2022-11-07 09:17:14 15.44 KB
Prašymas dėl mokinio atvykimo prieš pamokas 2022-09-08 15:11:44 12.19 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pietūs 2022-09-08 15:11:44 12.44 KB
Prašymas dėl pamokų pateisinimo 2022-09-08 15:11:44 25.5 KB
Prašymas dėl pravažiavimo bilieto 2022-09-08 15:11:44 12.19 KB
Prašymas dėl savarankiško mokymo 2022-09-08 15:11:44 25 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos mokymo 2022-09-08 15:11:44 12.24 KB
Pranešimo apie patyčias forma 2022-09-08 15:11:44 21.42 KB
Pareigybės aprašai
Administracijos ir specialistų pareigybės aprašai
Bibliotekininko pareigybės aprašas 55.5 KB
Dir. pav. neform. ugdymui pareigybės aprašas 21.62 KB
Dir. pav. ugdymui pareigybės aprašas 21.48 KB
Logopedo pareigybės aprašas 17.81 KB
Psichologo pareigybės aprašas 22.55 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 19.66 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 18.2 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 18.44 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 25.74 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašas 17.58 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 16.03 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas 25.39 KB
Šokio mokytojo pareigybės aprašas 22.83 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašas 19.5 KB
Techninio personalo pareigybės aprašai
Virėjo pareigybės aprašas 42.5 KB
Vyr. virėjo pareigybės aprašas 49 KB
Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigybės aprašas 48 KB
Vairuotojo pareigybės aprašas 66 KB
Valytojo pareigybės aprašas 608.92 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 749.18 KB
Darbininko pareigybės aprašas 399.45 KB
Budėtojo pareigybės aprašas 430.31 KB
Priėmimas į priešmokyklinę grupę
Priešmokyklinė grupė. Prašymas dėl sutarties nutraukimo 2022-09-19 15:51:38 13.23 KB
Priešmokyklinė grupė dėl asmens duomenų 2022-09-19 15:51:38 44.44 KB
Priešmokyklinė grupė. Sutartis 2023-01-16 11:52:39 83.5 KB
Priešmokyklinė grupė. Sutarties priedas. 15.23 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
2021-2024 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 1.44 MB
2017-2020 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 239.57 KB
2014-2016 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 366.75 KB
Ugdymo planas
2021-2023 m. m. pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas 2023-01-30 15:32:03 63.18 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas 2022-08-22 11:00:22 115.75 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. v-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 2022-08-22 11:00:22 93.91 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas 2022-08-22 11:00:22 115.75 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėn. veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-06-02 10:28:08 78.43 KB
Balandžio mėn. veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 15:45:56 78.32 KB
Kovo mėn. veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 15:45:56 80.6 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 15:45:56 55.77 KB
Sausio mėn. veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 15:45:56 55.36 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 15:45:56 78.4 KB
Lapkričio mėn. veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 15:45:56 52.13 KB
Spalio mėn. veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 15:45:56 34.03 KB
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 15:45:56 42.09 KB
Veiklos priežiūros planas
2022-2023 m.m. Trakų pradinės mokyklos veiklos priežiūros planas 2023-05-10 11:06:10 5.04 MB
Kiti dokumentai
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m. 2022-02-21 18:08:32 2.05 MB
Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų plano patvirtinimo 2022-02-21 18:08:32 231.29 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimo ir atnaujinimo lapas 2022-02-21 18:08:32 3.11 MB
Prašymas dėl stovyklos 12.36 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 2022-03-25 15:49:08 436.16 KB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 2022-03-25 15:49:51 879.86 KB
2019 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 2022-03-25 15:50:40 873.49 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-12-31 31 2022-03-22 17:17:14 128.64 KB
Forma nr2 2021-12-31 141 2022-03-22 17:17:14 134.12 KB
Forma nr2 2021-12-31 151 2022-03-22 17:17:15 135.7 KB
Forma nr2 2021-12-31 1443 2022-03-22 17:17:15 128.08 KB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-09-30 31 2022-03-22 17:16:32 131.08 KB
Forma nr2 2021-09-30 141 2022-03-22 17:16:32 136.62 KB
Forma nr2 2021-09-30 151 2022-03-22 17:16:32 138.21 KB
Forma nr2 2021-09-30 1443 2022-03-22 17:16:33 130.49 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-06-30 31 2022-03-22 17:15:46 128.64 KB
Forma nr2 2021-06-30 141 2022-03-22 17:15:47 134.21 KB
Forma nr2 2021-06-30 151 2022-03-22 17:15:47 135.82 KB
Forma nr2 2021-06-30 1443 2022-03-22 17:15:47 128.06 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-03-31 31 2022-03-22 17:14:36 128.62 KB
Forma nr2 2021-03-31 141 2022-03-22 17:14:37 134.15 KB
Forma nr2 2021-03-31 151 2022-03-22 17:14:37 135.67 KB
Forma nr2 2021-03-31 1443 2022-03-22 17:14:37 127.89 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-12-31 141 2022-03-22 17:04:13 134.3 KB
Forma nr2 2020-12-31 31 2022-03-22 17:04:13 128.63 KB
Forma nr2 2020-12-31 151 2022-03-22 17:04:13 135.84 KB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-09-30 31 2022-03-22 17:03:15 130.93 KB
Forma nr2 2020-09-30 141 2022-03-22 17:03:15 136.64 KB
Forma nr2 2020-09-30 151 2022-03-22 17:03:16 138.18 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-06-30 31 2022-03-22 17:02:24 128.62 KB
Forma nr2 2020-06-30 141 2022-03-22 17:02:24 134.4 KB
Forma nr2 2020-06-30 151 2022-03-22 17:02:24 135.9 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-03-31 31 2022-03-22 17:01:27 128.61 KB
Forma nr2 2020-03-31 141 2022-03-22 17:01:27 134.35 KB
Forma nr2 2020-03-31 151 2022-03-22 17:01:27 135.86 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2019-12-31 31 2022-03-24 16:30:01 128.58 KB
Forma nr2 2019-12-31 141 2022-03-24 16:30:01 134.23 KB
Forma nr2 2019-12-31 151 2022-03-24 16:30:01 135.54 KB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2019-09-30 31 2022-03-24 16:26:13 131.31 KB
Forma nr2 2019-09-30 141 2022-03-24 16:26:13 136.99 KB
Forma nr2 2019-09-30 151 2022-03-24 16:26:14 138.28 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2019-06-30 31 2022-03-24 16:33:15 130.14 KB
Forma nr2 2019-06-30 141 2022-03-24 16:33:15 135.56 KB
Forma nr2 2019-06-30 151 2022-03-24 16:33:15 136.9 KB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2019-03-31 31 2022-03-25 15:44:44 130.08 KB
Forma nr2 2019-03-31 141 2022-03-25 15:44:45 135.2 KB
Forma nr2 2019-03-31 151 2022-03-25 15:44:45 136.83 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Pirmokų adaptacijos mokykloje tyrimo ataskaita 2022 m. 2022-04-08 16:52:02 1.04 MB
Vidaus audito ataskaita 2021 m. 2022-04-08 16:52:02 7.27 MB
Tėvų globėjų ataskaita (2020 metai) 2022-04-08 16:52:02 333.57 KB
Mokyklos ataskaita už 2019 metus 2022-04-08 16:52:02 197.72 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
6-10 metų mokinių ir neįgaliųjų grupės vaikų valgiaraštis 2022-2023 m. m. 2022-10-06 13:06:16 737.05 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-08-20 22:40:52 7.48 MB
Mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021-08-20 22:40:53 222.5 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų taisyklės 2021-08-20 22:40:53 197 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021-08-20 22:40:54 90 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-08-20 22:40:54 277.05 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Komerciniai būreliai 2022-2023 m.m. 2022-09-22 17:17:39 14.08 KB
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. I pusmečio 704.7 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Trakų pradinės mokyklos korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 4.19 MB
Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka 2022-06-10 09:52:02 36.59 KB
Darbuotojų veiksmai patyrus psichologinį smurtą 2022-06-10 09:53:18 93.02 KB
Pranešimo apie darbe patiriamą psichologinį smurtą forma 16.01 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m. 2022-02-21 18:08:32 2.05 MB
Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų plano patvirtinimo 2022-02-21 18:08:32 231.29 KB
Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą 2022-02-21 18:08:32 239.11 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimo ir atnaujinimo lapas 2022-02-21 18:08:32 3.11 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 39.28 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 959.58 KB
Isakymas dėl duomenų apsaugos formų 2022-12-12 16:09:06 77.17 KB
Isakymas dėl formų patvirtinimo 2022-12-12 16:09:06 345.97 KB
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę 2022-12-12 16:09:06 971.93 KB
Konfidencialumo įsipareigojimas 2022-12-12 16:09:06 693.31 KB
Konfidencialumo pasižadėjimas 2022-12-12 16:09:06 821 KB
Mokymų organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 36.91 KB
Sutikimas dėl darbuotojo asmens duomenų tvarkymo 2022-12-12 16:09:06 769.84 KB
Sutikimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo 2022-12-12 16:09:06 850.04 KB
Informacija aoie asmens duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) 2022-12-12 16:09:06 0.97 MB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (darbuotojams) 2022-12-12 16:09:06 954.72 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) 2022-12-12 16:09:06 780.38 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (praktikantams) 2022-12-12 16:09:06 533.55 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) 2022-12-12 16:09:06 546.31 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (nuomininkams) 2022-12-12 16:09:06 503.93 KB
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtas gaires, kurios skirtos vaikams ir paaugliams. 187.58 KB
Pailgintos darbo dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos darbo dienos grupės sutartis 2022-11-07 09:17:14 20.25 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pavakariai (2) 2022-11-07 09:17:14 12.53 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2022m. 2023-01-31 09:20:57 0.98 MB
Prašymas dėl pailgintos darbo dienos grupės 2022-11-07 09:17:14 15.44 KB
Prašymas dėl pavakarių 2022-11-07 09:17:14 15.42 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2022 m. patikrinimo apibendrinta informacija 2022-05-31 16:06:43 348.79 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2021 m. patikrinimo apibendrinta informacija 2022-05-31 16:06:43 297.47 KB
Svarbiausi Trakų pradinės mokyklos pasiekimai už 2021 mokslo metus 2022-05-31 16:06:43 15.72 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2019 m. patikrinimo apibendrinta informacija 2022-05-31 16:06:43 1.88 MB
Trakų pradinės mokyklos NMPP 2018 ataskaita 2022-05-31 16:06:43 285.84 KB
2017 m. m. IV klasių mokinių standartizuotų testų ataskaita 2022-05-31 16:06:43 813.63 KB
NMPP rezultatai 2023-04-17 13:59:32 341.89 KB
Mokinių priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Centralizuoto priėmimo tvarka 2023-01-16 11:08:57 336.35 KB
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2023 m. 2023-01-16 11:08:57 31 KB
Mokymosi sutartis  2023-01-16 11:08:57 88 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2021) 2023-01-16 11:08:57 132.76 KB
Sutikimas dėl duomenų apsaugos 2023-01-16 11:08:57 90.23 KB
Patarimai pirmokų tėvams 2023-03-09 10:14:12 63.36 KB
Rekomenduojamų priemonių sąrašas pirmokams 55.75 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl konkurso komisijos sudarymo 2021-08-22 13:36:22 18.25 KB
Pamokų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 1pusmetis –xxx(1) 2022-09-15 10:56:35 68.1 KB
Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius Atnaujinta Dydis
Skyriaus nuostatai (atnaujinta) 2022-05-31 11:22:25 121.49 KB
Vidaus tvarkos taisyklės 2022-05-31 11:22:25 108.67 KB
Neįgaliųjų vaikų valgiaraštis 2021-2022 m. m. 2022-05-31 11:22:25 375.18 KB
Vyr. socialinio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 22.79 KB
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 19.94 KB
Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 25.28 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 20.2 KB
Neformaliojo ugdymo pedagogo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 19.86 KB
Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus tėvų įnašo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2023-02-13 16:17:24 191.54 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
2021-01-05
2020-11-10
2020-09-27
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo 15.96 KB
Sporto maniežo užimtumo grafikas 2022 m. 272.03 KB
Komerciniai būreliai 2022-2023 m.m. 2022-09-22 17:17:39 14.08 KB
Sporto salės užimtumo grafikas 2022-2023 m. m. 2022-09-19 12:33:19 499.05 KB
Aktų salės užimtumo grafikas 2022-2023 m.m. 236.32 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 2023 (atnaujintas) 2023-06-05 14:05:26 270.34 KB
Vadovėlio kelias 2022-10-26 10:58:09 41.37 KB
Vadovėlių tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 23.01 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-04-07 13:08:56 1.39 MB