Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis: 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Audronė Civilkienė Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Žyvilė Kacelavičienė Mokytojų atstovė

Narė

3. Inta Steponavičienė Mokytojų atstovė Narė
4. Rasa Lietuvninkienė Mokytojų atstovė Narė
5. Giedrė Vaitiekienė Brazdžionytė Tėvų atstovė Narė
6. Edgaras Gurskas Tėvų atstovas Narys
7. Gintaras Nalivaika Tėvų atstovas Narys
8. Oksana Matulevičienė Tėvų atstovas Narė
9. Rūta Surdokienė Tėvų atstovas Narė

Mokyklos tarybos funkcijos:

 • Taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, sudaranti veiklos planą vieneriems metams.
 • Teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metinei veiklos programai, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus. 
 • Teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus.
 • Išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo.
 • Teikia siūlymus Trakų rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų metodinės tarybos, Mokyklos bendruomenės iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui.
 • Teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius.
 • Svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

Mokyklos tarybos nuostatai

Mokyklos tarybos posėdžių protokolai

Atnaujinta: 2024-05-07
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40