Planavimo dokumentai

Trakų pradinės mokyklos (toliau-Mokyklos) 2021-2024 metų strateginis planas bus įgyvendinamas jame numatytus veiksmus perkeliant į kiekvienų mokslo metų Mokyklos veiklos planus. Strateginio plano įgyvendinimo stebėseną ir poveikio mokyklos veiklai vertinimą vykdys Mokyklos Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupė. Strateginio plano stebėsenos procesas apima ir strateginio plano peržiūrėjimą bei jo koregavimą, keičiantis situacijai bei atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms.

Mokyklos strateginio plano tikslas - efektyviai valdyti Mokyklos veiklą, telkti Mokyklos bendruomenę aktualioms mokinių ugdymosi ir socialumo problemoms spręsti, pasirinkti mokyklos vystymosi kryptį ir prioritetus, numatyti, kaip bus įgyvendinti valstybės, steigėjo bei mokyklos keliami reikalavimai, planuoti kaitos pokyčius. 

Rengiant strateginį 2021-2024 metų Mokyklos planą, remtasi: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 827 redakcija); Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2012 m. gegužės 15 d.) keliamais uždaviniais švietimui; vadovautasi Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308; mokyklos vidaus įsivertinimo išvadomis; mokyklos veiklos ataskaitos duomenimis; mokyklos bendruomenės ir Mokyklos tarybos siūlymais ir pastebėjimais; mokyklos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, mokyklos socialiniu pasu, mokyklos bendruomenės pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi, mokyklos vertybinėmis nuostatomis ir kt. 

Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė, į kurios sudėtį buvo įtraukti Mokyklos administracija ir pedagogai. Rengiant Mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. Strateginis planas svarstytas Mokyklos taryboje ir Mokytojų taryboje, pristatytas bendruomenės susirinkime.

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
2021-2024 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 1.44 MB
2017-2020 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 239.57 KB
2014-2016 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 366.75 KB
Ugdymo planas
2023-2024 ir 2024-2025 m.m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planas 2024-02-27 14:34:22 71.89 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas 2024-02-27 14:34:22 115.75 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas 2024-02-27 14:34:22 115.75 KB
Mėnesio veiklos planai
Kovo mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-03-27 15:31:03 63.33 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-03-27 15:31:03 64.04 KB
Sausio mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-03-27 15:31:03 41.14 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-03-27 15:31:03 45.64 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-03-27 15:31:03 81.59 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-03-27 15:31:03 70.04 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-03-27 15:31:03 66.44 KB
Veiklos priežiūros planas
2022-2023 m.m. Trakų pradinės mokyklos veiklos priežiūros planas 2023-05-10 11:06:10 5.04 MB
2023-2024 m.m. Trakų pradinės mokyklos veiklos priežiūros planas 183.5 KB
Kiti dokumentai
Dėl ekstremalių situacijų 2023-2025 m. prevencijos priemonių plano ir situacijų valdymo plano tvirtinimo 2.7 MB

Atnaujinta: 2023-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40