Mokyklos teikiamos paslaugos

 • vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
 • rengia pradinio ugdymo, individualizuotas, specialiąsias, pritaikytas, neformalaus švietimo programas;
 • vykdo pradinio ugdymo, individualizuotas, pritaikytas, specialiąsias, neformalaus vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;
 • išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo programą, individualizuotą ugdymo programą pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį informavimą bei minimalios priežiūros priemones;
 • sudaro vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;
 • organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, išvykas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
 • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
 • kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo standartais;
 • teikia neįgaliesiems vaikams socialinės globos ir kitas socialines paslaugas, atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius ir jų lygį;
 • organizuoja mokinių maitinimą mokykloje;
 • organizuoja mokinių ir neįgaliųjų vaikų vežiojimą į mokyklą ir iš jos;
 • viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
 • mokiniams išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.