Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Trakų pradinės mokyklos nuostatai 2023-12-22 09:39:14 4.38 MB
Dėl Trakų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo pakeitimo 2023-12-22 09:39:14 5.06 MB
Trakų pradinės mokyklos metodinės grupės nuostatai 2023-12-22 09:39:14 27.67 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-12-22 09:39:14 1.39 MB
Tvarkos
Mokytojų darbo planavimo tvarka 2024-04-19 12:24:39 8.73 MB
Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema 2024-04-19 12:30:10 54.47 KB
Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema. Priedas Nr. 1 2024-04-19 12:24:39 27.89 KB
Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema. Priedas Nr. 2 2024-04-19 12:24:39 12.07 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 2.29 MB
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 959.58 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 24.69 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2022m. 2024-04-19 12:24:39 0.98 MB
Vadovėlių tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 23.01 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai TPM  2024-04-19 12:24:39 118.65 KB
Mokymų organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 36.91 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika TPM 2024-04-19 12:24:39 3.57 MB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo trakų pradinės mokyklos tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 158.58 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į smurtą ir patyčias ir pagalbos joms įvykus planas 1 priedas 2024-04-19 12:24:39 34 KB
Trakų pradinės mokyklos patyčių registracijos žurnalas 3 priedas 2024-04-19 12:24:39 28 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į patyčias virtualioje erdvėje planas 4 priedas 2024-04-19 12:24:39 143.78 KB
Duomenų apsaugos politika TPM 2024-04-19 12:24:39 113.95 KB
Individualiai su mokytoju sulygstamos veiklos mokyklos bendruomenei 2024-04-19 12:24:39 27.89 KB
Darbo laiko sandaros lapelis 2024-04-19 12:24:39 12.02 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Trakų pradinėje mokykloje tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 958.95 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 27.07 KB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 9.16 MB
Trakų pradinės mokyklos pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 1.89 MB
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas 2024-04-19 12:24:39 5.28 MB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 1.43 MB
Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo aprašas 2024-04-19 12:24:39 4.22 MB
Mokinių atleidimo nuo privalomų dalies ar visų pamokų lankymo tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 1.47 MB
Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos lankomumo užtikrinimo ir pamokų pateisinimo tvarka 2024-04-19 12:24:39 1.87 MB
Mokyklinių autobusiukų naudojimo tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 1.31 MB
Taisyklės
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2023 m. 2023-09-25 11:40:48 288.11 KB
Komunikacinių technologijų naudojimo taisyklės TPM  2023-09-25 11:40:48 101.02 KB
Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės TPM 2023-09-25 11:40:48 110.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės TPM 2023-09-25 11:40:48 107.13 KB
Sprendimai
Sprendimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo 2023-08-24 11:48:24 393.43 KB
Sprendimas dėl atlyginimo dydžio nustatymo, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą švietimo įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-08-24 12:20:12 2.29 MB
Įsakymai
Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą 2022-02-21 18:08:32 239.11 KB
Priėmimas į mokyklą
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2024 m. 2024-03-28 17:02:09 33.5 KB
Centralizuoto priėmimo tvarka 2024-03-28 17:02:09 336.35 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2021) 2024-03-28 17:02:09 132.76 KB
Mokymosi sutartis 2024-03-28 17:08:33 118 KB
Mokymosi sutartis. Priedas Nr.1 Smurto apibrėžimas 2024-03-28 17:09:31 354.74 KB
Sutikimas dėl duomenų apsaugos 2024-03-28 17:07:50 90.23 KB
Prašymai
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę 2023-08-24 12:46:45 971.93 KB
Prašymas dėl stovyklos 2023-10-17 14:12:35 12.36 KB
Formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo 2022-09-08 15:11:43 25 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pavakariai (2) 2024-01-24 13:30:16 12.53 KB
Prašymas dėl neformalaus švietimo (1) 2022-09-08 15:11:43 25.5 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš neformaliojo švietimo programos sąrašo 2022-09-08 15:11:44 12.33 KB
Sutikimas dėl pamokų vedimo kitose erdvėse 2022-09-08 15:11:44 14.05 KB
Isakymas dėl duomenų apsaugos formų 2023-08-24 12:46:45 77.17 KB
Prašymas dėl mokinio atvykimo prieš pamokas 2022-09-08 15:11:44 12.19 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pietūs 2022-09-08 15:11:44 12.44 KB
Prašymas dėl pamokų pateisinimo 2022-09-08 15:11:44 25.5 KB
Prašymas dėl pravažiavimo bilieto 2022-09-08 15:11:44 12.19 KB
Prašymas dėl savarankiško mokymo 2022-09-08 15:11:44 25 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos mokymo 2022-09-08 15:11:44 12.24 KB
Pranešimo apie patyčias forma 2022-09-08 15:11:44 21.42 KB
Pareigybės aprašai
Administracijos ir specialistų pareigybės aprašai
Dir. pav. ugdymui pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:25 1.02 MB
Dir. pav. neform. ugdymui pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 21.62 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 17.81 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 22.55 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 19.66 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 18.2 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 55.5 KB
Pailgintos dienos grupės (popamokinės veiklos) specialisto pareigybės aprašymas 2023-10-23 11:37:26 24.61 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 18.44 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 25.74 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašas 17.58 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 16.03 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas 25.39 KB
Šokio mokytojo pareigybės aprašas 22.83 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašas 19.5 KB
Techninio personalo pareigybės aprašai
Virėjo pareigybės aprašas 42.5 KB
Vyr. virėjo pareigybės aprašas 49 KB
Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigybės aprašas 48 KB
Vairuotojo pareigybės aprašas 66 KB
Valytojo pareigybės aprašas 608.92 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 749.18 KB
Darbininko pareigybės aprašas 399.45 KB
Budėtojo pareigybės aprašas 430.31 KB
Priėmimas į priešmokyklinę grupę
Priešmokyklinė grupė. Sutartis 2024-01-19 10:37:56 101 KB
Priešmokyklinė grupė. Sutarties priedas 2024-01-19 10:37:56 15.21 KB
Priešmokyklinė grupė. Prašymas dėl sutarties nutraukimo 2024-01-19 10:37:56 13.23 KB
Priešmokyklinė grupė dėl asmens duomenų 2024-01-19 10:37:56 44.44 KB
PUG ugdomosios veiklos tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2024-01-19 10:37:56 121.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-2024 m.m. 2024-01-19 10:37:56 2.08 MB

Atnaujinta: 2024-05-07
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40