Dokumentai
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
UTA komanda 2022-10-24 15:31:34 356.49 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo planas 2022-2023 m.m. 2022-10-24 15:31:34 1.36 MB
Ugdymo turinio atnaujinimo pirminė situacijos analizė 2022 m. 2022-10-24 15:31:34 2.94 MB
Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių 2023-07-28 13:20:29 33.03 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Trakų pradinės mokyklos nuostatai 2023-12-22 09:39:14 4.38 MB
Dėl Trakų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo pakeitimo 2023-12-22 09:39:14 5.06 MB
Trakų pradinės mokyklos metodinės grupės nuostatai 2023-12-22 09:39:14 27.67 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-12-22 09:39:14 1.39 MB
Tvarkos
Mokytojų darbo planavimo tvarka 2024-05-20 14:11:24 8.73 MB
Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema 2024-05-20 14:11:25 54.47 KB
Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema. Priedas Nr. 1 2024-05-20 14:11:25 27.89 KB
Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema. Priedas Nr. 2 2024-05-20 14:11:25 12.07 KB
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 2.29 MB
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 1 MB
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 959.58 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 24.69 KB
Vadovėlių tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 23.01 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai TPM  2024-05-20 14:11:25 118.65 KB
Mokymų organizavimo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 36.91 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika TPM 2024-05-20 14:11:25 3.57 MB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo trakų pradinės mokyklos tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 158.58 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į smurtą ir patyčias ir pagalbos joms įvykus planas 1 priedas 2024-05-20 14:11:25 34 KB
Trakų pradinės mokyklos patyčių registracijos žurnalas 3 priedas 2024-05-20 14:11:25 28 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į patyčias virtualioje erdvėje planas 4 priedas 2024-05-20 14:11:25 143.78 KB
Duomenų apsaugos politika TPM 2024-05-20 14:11:25 113.95 KB
Individualiai su mokytoju sulygstamos veiklos mokyklos bendruomenei 2024-05-20 14:11:25 27.89 KB
Darbo laiko sandaros lapelis 2024-05-20 14:11:25 12.02 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Trakų pradinėje mokykloje tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 958.95 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 27.07 KB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 9.16 MB
Trakų pradinės mokyklos pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 1.89 MB
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas 2024-05-20 14:11:25 5.28 MB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 1.43 MB
Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo aprašas 2024-05-20 14:11:25 4.22 MB
Mokinių atleidimo nuo privalomų dalies ar visų pamokų lankymo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 1.47 MB
Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos lankomumo užtikrinimo ir pamokų pateisinimo tvarka 2024-05-20 14:11:25 1.87 MB
Mokyklinių autobusiukų naudojimo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 1.31 MB
Taisyklės
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2023 m. 2023-09-25 11:40:48 288.11 KB
Komunikacinių technologijų naudojimo taisyklės TPM  2023-09-25 11:40:48 101.02 KB
Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės TPM 2023-09-25 11:40:48 110.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės TPM 2023-09-25 11:40:48 107.13 KB
Sprendimai
Sprendimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo 2023-08-24 11:48:24 393.43 KB
Sprendimas dėl atlyginimo dydžio nustatymo, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą švietimo įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-08-24 12:20:12 2.29 MB
Įsakymai
Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą 2022-02-21 18:08:32 239.11 KB
Priėmimas į mokyklą
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2024 m. 2024-03-28 17:02:09 33.5 KB
Centralizuoto priėmimo tvarka 2024-03-28 17:02:09 336.35 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2021) 2024-03-28 17:02:09 132.76 KB
Mokymosi sutartis 2024-03-28 17:08:33 118 KB
Mokymosi sutartis. Priedas Nr.1 Smurto apibrėžimas 2024-03-28 17:09:31 354.74 KB
Sutikimas dėl duomenų apsaugos 2024-03-28 17:07:50 90.23 KB
Prašymai
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę 2023-08-24 12:46:45 971.93 KB
Formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo 2022-09-08 15:11:43 25 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pavakariai (2) 2024-01-24 13:30:16 12.53 KB
Prašymas dėl neformalaus švietimo (1) 2022-09-08 15:11:43 25.5 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš neformaliojo švietimo programos sąrašo 2022-09-08 15:11:44 12.33 KB
Sutikimas dėl pamokų vedimo kitose erdvėse 2022-09-08 15:11:44 14.05 KB
Isakymas dėl duomenų apsaugos formų 2023-08-24 12:46:45 77.17 KB
Prašymas dėl mokinio atvykimo prieš pamokas 2022-09-08 15:11:44 12.19 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pietūs 2022-09-08 15:11:44 12.44 KB
Prašymas dėl pamokų pateisinimo 2022-09-08 15:11:44 25.5 KB
Prašymas dėl pravažiavimo bilieto 2022-09-08 15:11:44 12.19 KB
Prašymas dėl savarankiško mokymo 2022-09-08 15:11:44 25 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos mokymo 2022-09-08 15:11:44 12.24 KB
Pranešimo apie patyčias forma 2022-09-08 15:11:44 21.42 KB
Pareigybės aprašai
Administracijos ir specialistų pareigybės aprašai
Dir. pav. ugdymui pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:25 1.02 MB
Dir. pav. neform. ugdymui pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 21.62 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 17.81 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 22.55 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 19.66 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 18.2 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2023-10-23 11:37:26 55.5 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 18.44 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 25.74 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašas 17.58 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 16.03 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas 25.39 KB
Šokio mokytojo pareigybės aprašas 22.83 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašas 19.5 KB
Techninio personalo pareigybės aprašai
Virėjo pareigybės aprašas 42.5 KB
Vyr. virėjo pareigybės aprašas 49 KB
Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigybės aprašas 48 KB
Vairuotojo pareigybės aprašas 66 KB
Valytojo pareigybės aprašas 608.92 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 749.18 KB
Darbininko pareigybės aprašas 399.45 KB
Budėtojo pareigybės aprašas 430.31 KB
Priėmimas į priešmokyklinę grupę
Priešmokyklinė grupė. Sutartis 2024-01-19 10:37:56 101 KB
Priešmokyklinė grupė. Sutarties priedas 2024-01-19 10:37:56 15.21 KB
Priešmokyklinė grupė. Prašymas dėl sutarties nutraukimo 2024-01-19 10:37:56 13.23 KB
Priešmokyklinė grupė dėl asmens duomenų 2024-01-19 10:37:56 44.44 KB
PUG ugdomosios veiklos tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2024-01-19 10:37:56 121.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-2024 m.m. 2024-01-19 10:37:56 2.08 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
2021-2024 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 1.44 MB
2017-2020 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 239.57 KB
2014-2016 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2022-09-28 10:39:03 366.75 KB
Ugdymo planas
2023-2024 ir 2024-2025 m.m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planas 2024-05-09 11:27:48 71.89 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas 2024-02-27 14:34:22 115.75 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas 2024-02-27 14:34:22 115.75 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-05-31 12:38:52 60.62 KB
Balandžio mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-05-31 12:38:52 59.48 KB
Kovo mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-05-31 12:38:52 63.33 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-05-31 12:38:52 64.04 KB
Sausio mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-05-31 12:38:52 41.14 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-05-31 12:38:52 45.64 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-05-31 12:38:52 81.59 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-05-31 12:38:52 70.04 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-05-31 12:38:52 66.44 KB
Veiklos priežiūros planas
2023-2024 m.m. Trakų pradinės mokyklos veiklos priežiūros planas 183.5 KB
Kiti dokumentai
Dėl ekstremalių situacijų 2023-2025 m. prevencijos priemonių plano ir situacijų valdymo plano tvirtinimo 2.7 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. 14.43 MB
2022 m.
Finansinių ataskaitų rinkinis 2022 m. 2023-10-20 11:55:23 13.12 MB
2021 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 2022-03-25 15:49:08 436.16 KB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 2022-03-25 15:49:51 879.86 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Biudzeto vykdymo ataskaitos 2022 m. 2024-05-09 11:10:05 2.39 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m. 2024-05-09 11:07:53 3.29 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-12-31 31 2022-03-22 17:17:14 128.64 KB
Forma nr2 2021-12-31 141 2022-03-22 17:17:14 134.12 KB
Forma nr2 2021-12-31 151 2022-03-22 17:17:15 135.7 KB
Forma nr2 2021-12-31 1443 2022-03-22 17:17:15 128.08 KB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-09-30 31 2022-03-22 17:16:32 131.08 KB
Forma nr2 2021-09-30 141 2022-03-22 17:16:32 136.62 KB
Forma nr2 2021-09-30 151 2022-03-22 17:16:32 138.21 KB
Forma nr2 2021-09-30 1443 2022-03-22 17:16:33 130.49 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-06-30 31 2022-03-22 17:15:46 128.64 KB
Forma nr2 2021-06-30 141 2022-03-22 17:15:47 134.21 KB
Forma nr2 2021-06-30 151 2022-03-22 17:15:47 135.82 KB
Forma nr2 2021-06-30 1443 2022-03-22 17:15:47 128.06 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-03-31 31 2022-03-22 17:14:36 128.62 KB
Forma nr2 2021-03-31 141 2022-03-22 17:14:37 134.15 KB
Forma nr2 2021-03-31 151 2022-03-22 17:14:37 135.67 KB
Forma nr2 2021-03-31 1443 2022-03-22 17:14:37 127.89 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-12-31 141 2022-03-22 17:04:13 134.3 KB
Forma nr2 2020-12-31 31 2022-03-22 17:04:13 128.63 KB
Forma nr2 2020-12-31 151 2022-03-22 17:04:13 135.84 KB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-09-30 31 2022-03-22 17:03:15 130.93 KB
Forma nr2 2020-09-30 141 2022-03-22 17:03:15 136.64 KB
Forma nr2 2020-09-30 151 2022-03-22 17:03:16 138.18 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-06-30 31 2022-03-22 17:02:24 128.62 KB
Forma nr2 2020-06-30 141 2022-03-22 17:02:24 134.4 KB
Forma nr2 2020-06-30 151 2022-03-22 17:02:24 135.9 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-03-31 31 2022-03-22 17:01:27 128.61 KB
Forma nr2 2020-03-31 141 2022-03-22 17:01:27 134.35 KB
Forma nr2 2020-03-31 151 2022-03-22 17:01:27 135.86 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vidaus audito ataskaita 2021 m. 2022-04-08 16:52:02 7.27 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
5 - 6 metų mokinių ir neįgaliųjų grupės vaikų valgiaraštis 2023-2024 m. m. 2023-08-31 12:22:20 110.9 KB
7 - 10 metų mokinių ir neįgaliųjų grupės vaikų valgiaraštis 2023-2024 m. m. 135.42 KB
Dėl nemokamo maitinimo mokiniams dydžių nustatymo 1.34 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-08-20 22:40:52 7.48 MB
Mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021-08-20 22:40:53 222.5 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų taisyklės 2021-08-20 22:40:53 197 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-08-20 22:40:54 277.05 KB
Viešųjų pirkimų planas 2024 m. 707.11 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus ugdymo būrelių pristatymai 2.87 MB
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 1-o pusm. 2023-09-19 11:19:18 14.49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 27.07 KB
Psichologinė prevencija Atnaujinta Dydis
Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka 2023-11-08 12:46:38 36.59 KB
Darbuotojų veiksmai patyrus psichologinį smurtą 2023-11-08 12:48:13 93.02 KB
Pranešimo apie darbe patiriamą psichologinį smurtą forma 2023-11-08 12:48:58 16.01 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą 2022-02-21 18:08:32 239.11 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 39.28 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-24 12:46:44 12.22 MB
Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo specializuotos ir (ar) kitos pagalbos teikimo tikslu 2023-09-15 15:13:27 704.1 KB
Isakymas dėl duomenų apsaugos formų 2023-08-24 12:46:45 77.17 KB
Isakymas dėl formų patvirtinimo 2023-08-24 12:46:45 345.97 KB
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę 2023-08-24 12:46:45 971.93 KB
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 959.58 KB
Konfidencialumo įsipareigojimas 2023-08-24 12:46:45 693.31 KB
Konfidencialumo pasižadėjimas 2023-08-24 12:46:45 821 KB
Sutikimas dėl darbuotojo asmens duomenų tvarkymo 2023-08-24 12:46:45 769.84 KB
Mokymų organizavimo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 36.91 KB
Sutikimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo 2023-08-24 12:46:45 850.04 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) 2024-03-26 09:20:21 0.97 MB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (darbuotojams) 2023-08-24 12:46:45 954.72 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) 2023-08-24 12:46:45 780.38 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (praktikantams) 2023-08-24 12:46:45 533.55 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) 2023-08-24 12:46:45 546.31 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (nuomininkams) 2023-08-24 12:46:45 503.93 KB
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtas gaires, kurios skirtos vaikams ir paaugliams. 2023-08-24 12:46:45 187.58 KB
Pailgintos darbo dienos grupė Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į pailgintos dienos grupę 2024-01-24 13:30:16 15.24 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pavakariai (2) 2024-01-24 13:30:16 12.53 KB
Prašymas dėl pavakarių 2024-01-24 13:30:16 15.42 KB
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 1 MB
Pailgintos darbo dienos grupės sutartis 20.03 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2022 m. patikrinimo apibendrinta informacija 2022-05-31 16:06:43 348.79 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2021 m. patikrinimo apibendrinta informacija 2022-05-31 16:06:43 297.47 KB
Svarbiausi Trakų pradinės mokyklos pasiekimai už 2021 mokslo metus 2022-05-31 16:06:43 15.72 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2019 m. patikrinimo apibendrinta informacija 2022-05-31 16:06:43 1.88 MB
Trakų pradinės mokyklos NMPP 2018 ataskaita 2022-05-31 16:06:43 285.84 KB
2017 m. m. IV klasių mokinių standartizuotų testų ataskaita 2022-05-31 16:06:43 813.63 KB
NMPP rezultatai 2023-04-17 13:59:32 341.89 KB
Mokinių priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Centralizuoto priėmimo tvarka 2024-03-28 17:02:09 336.35 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2021) 2024-03-28 17:02:09 132.76 KB
Mokymosi sutartis 2024-03-28 17:08:33 118 KB
Mokymosi sutartis. Priedas Nr.1 Smurto apibrėžimas 2024-03-28 17:09:31 354.74 KB
Sutikimas dėl duomenų apsaugos 2024-03-28 17:07:50 90.23 KB
Patarimai pirmokų tėvams 2023-03-09 10:14:12 63.36 KB
Rekomenduojamų priemonių sąrašas pirmokams 55.75 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl konkurso komisijos sudarymo 2021-08-22 13:36:22 18.25 KB
Pamokų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Specialiosios-lavinamosios klasės pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-04-19 12:05:20 291.29 KB
Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius Atnaujinta Dydis
Skyriaus nuostatai (atnaujinta) 2022-05-31 11:22:25 121.49 KB
Vidaus tvarkos taisyklės 2022-05-31 11:22:25 108.67 KB
Vyr. socialinio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 22.79 KB
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 19.94 KB
Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 25.28 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 20.2 KB
Neformaliojo ugdymo pedagogo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 19.86 KB
Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus tėvų įnašo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2023-02-13 16:17:24 191.54 KB
Licencija socialinei globai teikti 2024-01-23 10:34:36 587.64 KB
Specialiosios-lavinamosios klasės pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-04-19 12:05:20 291.29 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
2021-01-05
2020-11-10
2020-09-27
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo 2023-08-24 11:48:24 393.43 KB
Sporto salės užimtumo grafikas 2023-2024 m.m. 477.49 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 2023 (atnaujintas) 2023-06-05 14:05:26 270.34 KB
Vadovėlio kelias 2022-10-26 10:58:09 41.37 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-12-22 09:39:14 1.39 MB
Vadovėlių tvarkos aprašas 2024-05-20 14:11:25 23.01 KB
Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių 2023-07-28 13:20:29 33.03 KB
Ūkio subjektų priežiūra Atnaujinta Dydis
Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita 2024-01-23 10:32:24 1.55 MB